ALGEMENE VOORWAARDEN

Art 2 Go Interieurprojecten BV:

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Art 2 Go Interieurprojecten BV en een opdrachtgever waarop Art 2 Go Interieurprojecten BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Art 2 Go Interieurprojecten BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden aangetrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen van Art 2 Go Interieurprojecten BV zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 2. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Art 2 Go Interieurprojecten BV automatisch voor nabestellingen.,
 3. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w. en reiskosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering.

 1. De opdrachtgever is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dit geval alle kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd.

 1. De door Art 2 Go Interieurprojecten BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Art 2 Go Interieurprojecten BV opgegeven levertijd vangt eerst aan, nadat alle door de opdrachtgever aan te leveren benodigde gegevens in haar bezit zijn en een eventuele bedongen (aan)betaling is ontvangen.

Artikel 5. Deelleveringen.

Het is Art 2 Go Interieurprojecten BV toegestaan bestelde zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien dergelijke zaken geen zelfstandige waarde hebben. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Art 2 Go Interieurprojecten BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Uitvoering.

 1. Art 2 Go Interieurprojecten BV zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Art 2 Go Interieurprojecten BV het recht door Art 2 Go Interieurprojecten BV te bepalen werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Art 2 Go Interieurprojecten BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Art 2 Go Interieurprojecten BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Art 2 Go Interieurprojecten BV zijn verstrekt, heeft Art 2 Go Interieurprojecten BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
 5. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Art 2 Go Interieurprojecten BV haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht water, gas en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

Artikel 7. Technische eisen.

 1. Indien de in Nederland te leveren goederen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Art 2 Go Interieurprojecten BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren goederen voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de goederen moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Wijzigingen van de opdracht.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Art 2 Go Interieurprojecten BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijzigingen en/of aanvullingen op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Art 2 Go Interieurprojecten BV de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.
 4. Indien vooraf een vaste prijs is overeengekomen zal Art 2 Go Interieurprojecten BV aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de opdracht een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Art 2 Go Interieurprojecten BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Monster, modellen en voorbeelden.

Indien door Art 2 Go Interieurprojecten BV een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit geacht slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren goederen kunnen van het monster,model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

 1. In de volgende gevallen is Art 2 Go Interieurprojecten BV bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel tot ontbinding van de opdracht over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Art 2 Go Interieurprojecten BV schadevergoeding te vorderen:
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Art 2 Go Interieurprojecten BV omstandigheden ter kennis komen die Art 2 Go Interieurprojecten BV goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. Indien Art 2 Go Interieurprojecten BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende, ondanks sommatie.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Art 2 Go Interieurprojecten BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Art 2 Go Interieurprojecten BV bevoegd de opdracht te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle door Art 2 Go Interieurprojecten BV geleverde zaken blijven het eigendom van Art 2 Go Interieurprojecten BV, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Art 2 Go Interieurprojecten BV gesloten opdrachtbevestigingen is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Art 2 Go Interieurprojecten BV, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Art 2 Go Interieurprojecten BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Art 2 Go Interieurprojecten BV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Art 2 Go Interieurprojecten BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade, tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te stellen.

Artikel 12. (Intellectueel) eigendom.

 1. Art 2 Go Interieurprojecten BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Art 2 Go Interieurprojecten BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Art 2 Go Interieurprojecten BV worden verveelvoudigd, overgedragen, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Art 2 Go Interieurprojecten BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Alle door Art 2 Go Interieurprojecten BV vervaardigde productiemiddelen, halffabrikaten, hulpmiddelen en dergelijke blijven eigendom van Art 2 Go BV. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek aan Art 2 Go Interieurprojecten BV te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 13. Gebreken; klachten.

 1. Worden gebreken of tekorten aan goederen geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 8 dagen na aflevering aan Art 2 Go Interieurprojecten BV schriftelijk te melden.
 2. Ook indien de opdrachtgever reclameert, blijft de verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling verplicht
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Art 2 Go Interieurprojecten BV.
 4. Indien een klacht gegrond is zal Art 2 Go Interieurprojecten BV de werkzaamheden overeengekomen in de opdrachtomschrijving alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14. Prijs / prijsverhoging.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Art 2 Go Interieurprojecten BV afgegeven prijzen
 • in Nederland geldende valuta
 • exclusief BTW
 • exclusief transportkosten
 1. Indien Art 2 Go Interieurprojecten BV met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Art 2 Go Interieurprojecten BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Art 2 Go Interieurprojecten BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.

Artikel 15. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Art 2 Go Interieurprojecten BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim: de opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbaar bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Art 2 Go Interieurprojecten BV onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder compensatiekorting of aftrek.

Artikel 16. Incassokosten.

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering, geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien Art 2 Go Interieurprojecten BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid.

 1. Art 2 Go Interieurprojecten BV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Art 2 Go Interieurprojecten BV toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor een vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartoe Art 2 Go Interieurprojecten BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
 2. Voor vervolgschade is Art 2 Go Interieurprojecten BV nimmer aansprakelijk, behoudens en voor zover deze schade gedekt mocht zijn door een door Art 2 Go Interieurprojecten BV gesloten verzekeringsovereenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van Art 2 Go Interieurprojecten BV wordt beperkt tot maximaal de vergoeding welke Art 2 Go Interieurprojecten BV van opdrachtgever krijgt voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 18. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Art 2 Go Interieurprojecten BV geen invloed heeft kunnen uitoefenen, doch waardoor Art 2 Go Interieurprojecten BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Art 2 Go Interieurprojecten BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Art 2 Go Interieurprojecten BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Art 2 Go Interieurprojecten BV opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Art 2 Go Interieurprojecten BV niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Art 2 Go Interieurprojecten BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschilbeslechting.

In geval van geschillen is bevoegd de rechter in het arrondissement, waarin ook Art 2 Go Interieurprojecten BV gevestigd is, tenzij Art 2 Go Interieurprojecten BV ervoor kiest de procedure aan te brengen voor de volgens de Wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Art 2 Go Interieurprojecten BV en de opdrachtgever is Nederlands materieel recht van toepassing.

Artikel 21. Vindplaats voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.